REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii COVID-19

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, instruktorom, oraz innym osobom zaangażowanym w organizację szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19, wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach, które przygotowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii COVID-19 (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Marianna Bartke Theta Healing Company z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowoberestecka 20 lok. 1, 02-204 Warszawa, NIP: 6261949002, REGON: 271734976 (dalej: „Organizator”) w okresie zwalczania epidemii COVID-19.
 2. Uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”) określana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu Szkoleniowego, dostępnego pod adresem mariannabartke.com/regulamin

 

II. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Szkolenia odbywają się w grupach zajęciowych dopasowanych do wielkości sali szkoleniowej, czyli 2.5 metrów kwadratowych na osobę oraz zapewnienie bezpiecznej odległości co najmniej 1.5 metra;
 2. Każdy uczestnik otrzymuje od Organizatora jednorazową maseczkę oraz parę rękawiczek jednorazowych;
 3. Przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie oraz w przestrzeni wspólnej dostępne są dozowniki płynu do dezynfekcji dłoni
 4. Sale szkoleniowe są regularnie wietrzone;
 5. Powierzchnie dotykowe (tj. stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki świateł) są dezynfekowane przed każdym szkoleniem;
 6. W czasie zajęć praktycznych wymagających użycia artykułów biurowych (np. markerów, tablic, flipchartów), uczestnicy stosują rękawiczki jednorazowe, a artykuły biurowe są dezynfekowane po każdym użyciu;
 7. Zrezygnowano z serwowania bufetu – poczęstunek wraz z napojami wydawany jest przez obsługę wydarzenia.

 

III. ZASADY DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA

 1. Zapraszamy na szkolenia uczestników, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenie COVID-19 przy rozpoczęciu szkolenia.
 3. Uczestnik, który odmówi wypełnienia Oświadczenia oraz uczestnik, który nie może podpisać Oświadczenia z powodu tego, że:
  a) w okresie ostatnich 14 dni miał świadomy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 oraz osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  b) występują u niego lub u jego domownika objawy zakażenia wirusem SARS CoV-2 (tj. gorączka, kaszel, uczucie duszności, bóle mięśni),

nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu. W takim przypadku uczestnik nie zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Oświadczenie posłuży Organizatorowi do ustalenia listy obecność podczas szkolenia
 2. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA W TRAKCIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Zachowania dystansu społecznego
  a) Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami oraz trenerem, w tym w szczególności unikaj podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie;
  b) Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1.5 m) od innych uczestników oraz trenera;
 1. Zadbania o higienę dłoni
  a) Używaj płynu do dezynfekcji rąk zawsze, gdy: a) wchodzisz do obiektu, w którym odbywa się szkolenie, b) wchodzisz do sali szkoleniowej;
  b) Myj dłonie przy użyciu mydła oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną w sanitariatach;
  c) Korzystaj z rękawiczek jednorazowych w czasie zajęć praktycznych wymagających korzystania z artykułów biurowych (np. markerów, tablic, flipchartów), przeznaczonych do wspólnego użytku.
 2. Zakrywania ust i nosa
  a) Gdy przebywasz w pomieszczeniach wspólnych obiektu, w którym odbywa się szkolenie (np. w windach, na korytarzach, w toaletach), zakrywaj usta i nos przy użyciu maseczki, którą otrzymałeś przy rozpoczęciu szkolenia;
  b) Zakrywaj usta i nos podczas kaszlu oraz kichania;
  c) Zastosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń organizatorów oraz instruktorów w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Szkoleniowego, dostępnego pod adresem www.mariannabartke.com/regulamin
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do odwołania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.