Marianna Bartke · Instuktorka metody Theta Healing

REGULAMIN SZKOLEŃ, KURSÓW I WYDARZEŃ

I. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:
a) Marianna Bartke Theta Healing Company – Marianna Bartke Theta Healing Company z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowoberestecka 20 lok. 1, 02-204 Warszawa, NIP: 6261949002, REGON: 271734976, telefon kontaktowy: 0048 883 777 980
– właściciel firmy, dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.
b) Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Marianna Bartke Theta Healing Company oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
e) Formularz – formularz dostępny na stronie https://mariannabartke.com umożliwiający zarejestrowanie się przez Klienta na dostępne Wydarzenie (szkolenie, kurs, warsztat)
f) Wydarzenie – kurs, szkolenie lub warsztaty wskazane w wypełnionym Formularzu.
g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Marianna Bartke Theta Healing Company, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

II. OŚWIADCZENIA
1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Marianna Bartke Theta Healing Company.
2. Klient zobowiązuje się zapłacić Marianna Bartke Theta Healing Company za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym na podstronie Wydarzenia.
3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany na stronie Wydarzenia.
4. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Marianna Bartke Theta Healing Company, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
6. W przypadku zakupu Wydarzenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4., w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę na adres podany w punkcie I. podpunkcie a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].  Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.
7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż usługi i Wydarzenia oferowane przez Marianna Bartke Theta Healing Company nie zastępują diagnostyki medycznej, leczenia medycznego, farmakologicznego, pomocy lekarskiej i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
8. Marianna Bartke Theta Healing Company nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Klientów lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Klientów informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z Prawami Konsumenta.
2. Klient nie może odstąpić od Umowy jeżeli Marianna Bartke Theta Healing Company wykona w pełni usługę to znaczy po zakończeniu zakupionego Wydarzenia.
3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Marianna Bartke Theta Healing Company na adres podany w punkcie I. podpunkcie a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
4. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późna. zm.)
5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Marianna Bartke Theta Healing Company niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Marianna Bartke Theta Healing Company zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Marianna Bartke Theta Healing Company organizowało nowe Wydarzenie. Marianna Bartke Theta Healing Company nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi, który nie przystąpił do Wydarzenia.

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA
1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia bez ponoszenia dodatkowej opłaty. Przeniesienie terminu nie może nastąpić na Wydarzenie w kolejnym roku kalendarzowym.
2. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Marianna Bartke Theta Healing Company w terminie do 7 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w punkcie I. podpunkcie a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Marianna Bartke Theta Healing Company wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Marianna Bartke Theta Healing Company, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Marianna Bartke Theta Healing Company.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ MARIANNA BARTKE THETA HEALING COMPANY
1. Marianna Bartke Theta Healing Company może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Marianna Bartke Theta Healing Company oraz wystąpienia siły wyższej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów ewentualnego dojazdu, ewentualnych noclegów).
3. Marianna Bartke Theta Healing Company zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy.
4. Marianna Bartke Theta Healing Company nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Marianna Bartke Theta Healing Company lub wskutek działania siły wyższej.

VI. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG
1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
2. Marianna Bartke Theta Healing Company nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Marianna Bartke Theta Healing Company. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Marianna Bartke Theta Healing Company osobom trzecim.
3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na formule czy scenariuszu do wydarzeń organizowanych przez Marianna Bartke Theta Healing Company.

VIII. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW
1. Marianna Bartke Theta Healing Company zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Klienta do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:
a) Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
b) Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
c) Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Marianna Bartke Theta Healing Company jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Wydarzenia oraz Sklepu.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Marianna Bartke Theta Healing Company zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można zmieniać poprzez kontakt z Marianna Bartke Theta Healing Company pod adresem poczty elektronicznej: i[email protected]
4. Z pełną treścią polityki prywatności można zapoznać się pod adresem: https://mariannabartke.com/polityka-prywatnosci/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
2. Regulamin obowiązuje od daty ogłoszenia regulaminu do daty jego odwołania.
3. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Marianna Bartke Theta Healing Company nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Marianna Bartke Theta Healing Company.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności: Regulamin dostępny na stronie a następnie właściwe przepisy prawa.
6. Marianna Bartke Theta Healing Company zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Data zamieszczenia regulaminu: 29.07.2018r.

Data najnowszej aktualizacji: 09.01.2022r.